logo

Ubytovací řád Penzionu Na Dlouhé

 1. Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti
 2. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy před příjezdem,
 3. Záloha je vratná při zrušení rezervace do 14 dnů před datem příjezdu, v době kratší než 14 dní před datem příjezdu je provozovatel oprávněn účtovat storno poplatek, který bude stržen ze zálohy.
 4. Storno podmínky:

  • zrušení rezervace 13 – 7 kalendářních dnů před datem příjezdu 50% ceny
  • zrušení rezervace 6 – 2 kalendářních dnů před datem příjezdu 75% ceny
  • zrušení rezervace v průběhu 24 hodin před datem příjezdu 100% ceny

  Zrušení rezervace je nutné provést písemnou formou na adresu:
  Penzion Na Dlouhé
  Dlouhá 261
  Uherské Hradiště
  nebo e-mailem uvedeným v sekci "Kontakty".

  Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení.

  (!) U rezervací pro období Letní filmové školy a Slavností vín je záloha na ubytování nevratná.

 5. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat od 14:00 hod, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 6. Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit. Dojde-li k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahlásit a uhradit v plné výši.
 7. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. Host se odhlásí a uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod ráno v den ukončení pobytu. Pokud tak host neučiní, je provozovatel penzionu nebo jeho zástupce, oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
 8. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 9. K penzionu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na místech k tomu určených před vjezdem do areálu penzionu anebo přímo v jeho areálu.
 10. Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám s infekčním onemocněním. Také je zakázáno vnášet do budovy penzionu omamné a psychotropní látky.
 11. Na pokojí a ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Kouřením je myšleno i kouření z okna. Porušení tohoto zákazu bude pokutováno částkou 2000 Kč a provozovatel nebo jeho zástupce má právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat z ubytovacího zařízení.
 12. V době od 22:00 hod do 6:00 hod je host povinen dodržovat noční klid. Nedodržením nočního klidu vzniká provozovateli právo hosta bez náhrady ihned vystěhovat z ubytovacího zařízení.
 13. Je zakázáno vstupovat mimo vyhrazené prostory.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společných prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách penzionu.
 15. Psi i jiná zvířata nemohou být umístěna v prostorách penzionu.
 16. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 17. Na pokoji není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek mobilních telefonů a notebooků. V pokoji nebo společných prostorách nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 18. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout el. spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají, uzavřít okna a zamknout pokoj.
 19. Hosté jsou povinni za sebou zamykat všechny dveře a uzavírat vrata aby nedošlo k vniknutí cizích osob do penzionu.

  Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.
 20. Host nesmí umožnit přespání nenahlášené osobě, při nedodržení mu bude účtována cena dle platného ceníku, případně může být bez náhrady ihned vystěhován z pokoje.
 21. Věci vnesené do penzionu a odložené musejí být uloženy v místech tomu určených nebo na místě, kam se takové věci obvykle ukládají. Provozovatel za tyto věci odpovídá v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem v platném znění.
 22. Jako místo určené pro odkládání věcí, které mají vyšší hodnotu - například peníze, cennosti, šperky a podobně - je určen trezor v pokoji hosta. Toto se týká penzionu včetně jeho parkoviště, které není hlídané. Pokud charakter věci nedovolí úschovu cenností v trezoru umístěného v pokoji ubytovaného, je k dispozici na vyžádání firemní trezor.
 23. Parkoviště vyhrazené pro hosty v areálu penzionu není hlídané, proto provozovatel penzionu neodpovídá za věci ponechané v zaparkovaném vozidle. Host si musí vozidlo sám zabezpečit.
 24. Všichni hosté ubytovaní v penzionu Na Dlouhé jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel penzionu nebo jeho zástupce právo ubytování ukončit ihned a bez náhrady.
Důležitá telefonní čísla
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158

Logo bottom
Najdete nás na adrese:
Penzion Na Dlouhé
Dlouhá 261
686 01 Uherské Hradiště


Informace o způsobu zpracování a ochrany osobních údajů fyzických osob naleznete zde.

Kontakt:
Telefon: 777 764 699
E-mail: recepce@penzion-nadlouhe.cz
www.penzion-nadlouhe.cz
Provozovatel:
HARDMAN UH a.s.
Dlouhá 688
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 26215951
DIČ: CZ26215951
Navštivte nás na Google+